woensdag 14 januari 2009

Reactie op het coalitieproject 1012 van Geen gesmacht op de Gracht

De groepering Geen gemacht op de Gracht formeerde zich in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 met als doel: het (doen) verwijderen van de raamprostitutie van het Singel. Het gaat daarbij om het vertrek uit slechts 8 panden. Door hun ruime spreiding over de gracht, de sluipend toegenomen licht- en zichthinder en een steeds intensiever en opzichtiger raamgebruik wordt een disproportioneel negatief stempel gedrukt op dit deel van de gracht. De overlast is navenant. De kantoor- en woonfunktie verliest aan kwaliteit en representativiteit. De overheersende rosse monocultuur schrikt andere activiteiten af en ontmoedigt investeringen van derden. De veiligheid is in handen (gegeven?) van medewerkers van de raamexploitant. Daarnaast trekt de autobereikbaarheid extra lustverkeer aan van de deels autoluw gemaakte Wallen, wat de veiligheid ondermijnt en de verblijfskwaliteit voor bewoner, bedrijf en toerist ernstig verstoort.
Geen gemacht op de Gracht weet zich gesteund door meer dan 260 bewoners/eigenaren en bedrijven en heeft nagenoeg alle fracties van de gemeenteraad op de ernst van de problemen gewezen.

Het terugdringen van de raamprostitutie van het Singel wordt door Geen gemacht op de Gracht niet gezien als een kruistocht maar als een herstel van de balans tussen stedelijke activiteiten, waarbij het doel is om een bedrijfstak die per definitie nogal wat aanloop en overlast met zich brengt gecontroleerd en stedebouwkundig verantwoord te accomoderen zodanig dat elementaire funkties daarvan geen nadelige gevolgen ondervinden. Op dit moment is de balans volledig zoek met twee rosse buurten in één stadswijk.

Geen gemacht op de Gracht is van mening dat uitsluitend de stedelijke overheid bij machte en bevoegd is om met oplossingen te komen en richt zich dan ook uitsluitend op die overheid.

Het moge duidelijk zijn dat Geen gesmacht op de Gracht vierkant staat achter het coalitieproject 1012 voorzover het de verwijdering van de raamprostitutie van het Singel betreft. Ook het gestelde jaar van aanpak, 2010 onderschrijven we van harte. Waar nodig of wenselijk is onze groep bereid om bij de realisering van 1012 met raad en daad terzijde te staan. Vooruitlopend daarop brengen wij het volgende alvast onder de aandacht.

De grote spreiding van de 8 prostitutiepanden over de westelijke Singel oneven zijde veroorzaakt een onevenredige negatieve uitstraling over dit deel van de gracht, juist ook omdat het een brede gracht is en van verre rosse activiteiten zich aan de blik opdringen.
Omgekeerd betekent dit dat met betrekkelijk geringe inspanning door verwijdering van deze prostitutieramen een majeure verbetering van het stadsbeeld en de leefbaarheid is te bereiken, zoals gewenst met project 1012.
Eerder noemden we dit het laaghangende fruit dat zich gemakkelijk laat oogsten.
Om het jaar 2010 ook inderdaad te halen schuilt de uitdaging erin om via aanmoedigend en ontmoedigend flankerend beleid het gewenste vertrek van de prostitutie van het Singel te bevorderen.

Een eenvoudige stap tot ontmoedigen vinden we het afstemmen van de sluitingstijden van de prostitutie (bijv. eerder dicht) op die van de horeca. Hierom is door onze buurt al enkele jaren geleden verzocht. Door een soepeler regiem op de plek waar prostitutie wel wordt toegestaan wordt vertrek daarheen aangemoedigd. Dit blijkt elders een maatregel met groot oplossend vermogen, die onmiddellijk kan worden ingevoerd, weinig hoeft te kosten maar tevens overlast vermindert en handhaving vereenvoudigt want in tijd bekort.

We herhalen ons verzoek om de opzichtige rode verlichting (verder) terug te dringen. Als we de krantenartikelen mogen geloven gaat het voornamelijk om vaste klanten en die weten de weg toch wel.

Met nadruk pleiten we voor inzet van camera toezicht, dat in andere gemeenten met prostitutieoverlast succesvol blijkt. Dat kan dan toch ook bij ons?

Tot de ontmoedigende stappen rekenen we ook het al eerder door ons bepleite verkeersluw maken van het Singel oneven zijde mede om het van de Wallen uitgeweken lustverkeer te weren. Het Singel zou als kortste binnenbocht van de grachtengordel tot fietsroute kunnen worden verheven, zoals eerder door anderen voorgesteld.
Ook zou invoering van het al geplande langsparkeren voor dit grachtdeel naar voren kunnen worden gehaald.
Daarmee zou gemotoriseerd lustverkeer worden weggenomen en de exploitanten van prostitutieramen aan de gracht worden aangemoedigd zich naar de gewenste plek te verplaatsen.

Geen gesmacht op de Gracht wil een duidelijker afgrenzing van de Oude Nieuwstraat als dit een prostitutiegebied blijft. Er dienen prostitutievrije doorgangen te komen tussen Singel en NZ
Voorburgwal om de tramhalte en centrum ongehinderd te bereiken. Ook dient de Teerketelsteeg gereserveerd te worden als kinderspeelgelegenheid. (Hier houden we jaarlijks al het kinderbuurtfeest). Daarvoor is het nodig dat tenminste de prostitutievergunningen voor Lijnbaansteeg 4 en Teerketelsteeg 14 worden ingetrokken.

Over de huidige handhaving merken we op dat die een stuk strakker kan. Naar onze waarneming behoort veel beter te woren opgetreden tegen overtredingen van de vergunningvoorwaarden en bij herhaald overtreden dient de vergunning te worden ingetrokken. Cameratoezicht blijkt in de praktijk elders goed te werken.

Hierbij moet de gemeente zich overigens wel afvragen of voortdurende stringente handhaving wel haalbaar is wanneer twee rosse buurten, De Wallen en het Singelgebied moeten worden bewaakt.
In de strategienota 1012 vinden we bijvoorbeeld geen onderbouwing voor het handhaven van raamprostitutie in de Oude Nieuwstraat, anders dan dat die er nu is.
Gesteld wordt: Ons inziens rechtvaardigen de overlastgegevens en de aard van de aanwezige ondernemingen niet tot een complete sanering van de prostitutie buiten het Wallengebied. Daarbij speelt mee dat het aantal ramen wel erg beperkt wordt als de ramen in de Oude Nieuwstraat zouden verdwijnen.
Volgens de (on-)veiligheidsmonitor behoort ons gebied tot de onveiligste van de stad. Als dat geen ingrijpen rechtvaardigt wat dan wel.
Als het juist is dat een bepaald aantal ramen noodzakelijk is om voldoende kritsche massa te verkrijgen voor een florerende rosse buurt dan moet gekeken worden naar het stadscentrum als geheel. Dan hoeft niet bij voorbaat gesproken te worden van verdwijning van raamprostitutie maar over verplaatsing naar de (drastisch uitgedunde) Wallen. Op deze wijze blijft er een voldoende aantal bonafide bedrijven om een volwaardig en robuust district te behouden. Wij dringen erop aan van dit meubelboulevard effect gebruik te maken. Dit kan een win-win-stituatie opleveren voor alle partijen en is stedebouwkundig logisch. De gemeentelijke handhavingstaak blijft zo te concentreren en daarmee efficient en haalbaar.

Daarbij dient aandacht en hulp te worden gegeven aan mensen die uit het concentratiegebied willen vertrekken. Voor hen kan in het Singelgebied bijvoorbeeld ruimte beschikbaar komen.

Tenslotte heeft het ons verrast dat ook buiten 1012 reeds tot uitkoop is overgegaan. De gemeente moet zich realiseren dat als gevolg daarvan de klandizie en de daarmee samenhangende overlast zich nu verplaatst naar het Singelgebied. Daar neemt de intensiteit dus toe. Dat speelt exploitanten daar in de kaart. Het bevordert ook niet de bereidheid van exploitanten om te verkassen.De gemeente maakt het zichzelf zo moeilijk om de doelstellingen van 1012 te halen. Wij dringen aan op integraler optreden, zodat volgende stappen niet door eerdere worden bemoeilijkt. In het vooruitzicht dat in 2010 het singel zal worden gesaneerd pleit dit voor snelle invoering van het flankerend beleid als hiervoor door ons omschreven.

Wij van Geen gemacht op de Gracht bewonderen uw moed en daadkracht om de raamprostitutie, in ieder geval van het Singel, te verwijderen. Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw coalitieproject 1012 en zullen u steunen waar mogelijk en nodig.


Namens Geen gemacht op de Gracht,Peter Bierlaagh, voorzitter

Singel 29 1012 VC

dinsdag 23 september 2008

Kinderstraatfeest

Let op. Het is weer zo ver. Woensdag 24 september vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur is er weer een kinderstraatfeest in de Teerketelsteeg. Alle kinderen in de buurt zijn van harte welkom.

Singelnieuws

Het was wereldnieuws: Amsterdam gaat de prostitutie saneren. En niet alleen op de Wallen maar ook in onze buurt! Half december brachten burgemeester Cohen, stadsdeelraadvoorzitter Iping en wethouden Asscher het zogeheten coalitieproject 1012 naar buiten, vernoemd naar de postcode van de binnenstad. Er zal voor honderden miljoenen worden geinvesteerd in de komende tien jaar. Ook de gemeente zelf doet mee voor een nog nader uit te rekenen bedrag. Het belangrijkste voor onze buurt is dat wethouder Asscher ons gebied in één adem noemt met de Wallen: alle prostitutieramen verdwijnen van het Singel, de Spuistraat en uit de Korsjespoortsteeg.

De mensen van Geen gesmacht op de gracht zijn buitengewoon enthousiast over dit plan en steunen het gemeentebestuur van harte. Het feit dat Singel en omgeving nu worden genoemd schrijven zij mede toe aan de niet aflatende wijze waarop, gesteund door meer dan 250 bewoners en ondernemers, aandacht is gevraagd voor de tweede rosse buurt die in onze binnenstad sluipenderwijs is ontstaan. Na ruim twee jaar eindelijk resultaat! Belangrijk is de wijze waarop de plannen nu moeten worden uitgevoerd. Wat dat betreft valt het verwijderen van de prostitutieramen van het Singel onder het laaghangende fruit dat zich gemakkelijk laat plukken. Immers het gaat daar slechts om acht ramen. Ze zijn over een grote grachtlengte verspreid en hebben daarmee een onevenredige negatieve uitstraling op een veel groter deel van de gracht. Omgekeerd levert verdwijning dus meteen een groot positief resultaat op met betrekkelijk weinig inspanning en kosten. Dat kan binnen een paar jaar zijn geregeld met behulp van uitkopen en/of verplaatsen naar waar de ramen nog wel mogen worden geëxploiteerd, zoals in de Oude Nieuwstraat. Die is achter de Singel gelegen. De verschuiving is van Singel 79 naar Oude Nieuwstraat al spontaan begonnen. Met de aanvraag van de exploitant voor een bouwvergunning om het achterhuis geschikt te maken voor een prostitutieraam kan de prostitutie verhuizen naar de Oude Nieuwstraat. Daarmee zijn er op het Singel nog maar zeven! Het verhuizen en daarmee concentreren van de prostitutie mag niet ten koste gaan van de bewoners aldaar. Die zouden hulp moeten krijgen om naar een prostitutiearm deel van onze buurt te verhuizen. Dan is er nog het raadselachtige leegstaande pand Singel 3. Daar was tijdelijk een fietsenverhuurbedrijfje en nu gebeurt er weer niets. Dat moet op te kopen zijn, waarmee een substantieel deel aan weerszijde van het Singel van prostitutieuitstraling wordt verlost. Dan zijn er nog maar zes! Het gemeentebestuur wil dat woningcorporaties dit voor hun rekening nemen zoals ook gebeurd is op de Gelderse kade. De mensen van het comitee zullen de ontwikkelingen op de voet volgen en ideëen blijven aandragen opdat zo snel mogelijk het gestelde doel wordt bereikt namelijk geen gesmacht op de gracht! Het lijkt nu binnen handbereik.

woensdag 14 mei 2008

Welkom

Binnenkort vindt U hier onze initiatieven om de leefbaarheid van de kop van de Amsterdamse Singel te verbeteren ...